Advertised:09-04-13 | Closing Date:09-05-13
header

Islamic Bank of Thailand

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารเฉพาะกิจที่ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีคณะกรรมการธนาคารดูแลควบคุมทางด้านการบริหารจัดการ และคณะที่ปรึกษาด้านศาสนา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดูแลควบคุมให้บริการทางการเงินถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ธนาคารให้บริการทางการเงินแก่ชาวไทยทุกคนไม่จำกัดศาสนา

ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายกฎหมาย
Bangkok

Responsibilities:

• ควบคุม กำกับและดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำร่างและตรวจร่างสัญญาหรือข้อตกลงของธนาคาร ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและงานสัญญาให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อสัญญาประเภทต่างๆ
• ควบคุม กำกับและดูแลการสอบสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ความผิดวินัยและความรับผิดทางละเมิด และดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์
• ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำและพัฒนาคู่มือปฎิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ทันสมัยตามกฎหมายที่ออกบังคับใช้ใหม่ ตลอดจนกำหนดแนวทางป้องกันปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายกฎหมาย
• พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีให้กับทุกฝ่ายงานของธนาคาร
• บริหารงานของผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งให้คำแนะนำช่วยเหลือ (Coaching) สร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

Requirements:

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญติคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 และประกาศของธนาคาร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• คุณวุฒิปริญญาตรี/โท นิติศาสตร์  หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในในธุรกิจธนาคาร และสายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 10 ปี และเคยปฏิบัติงานในระดับบริหารงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
• มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การบริหารสัญญา พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543  และกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงจากความฉ้อโกง
• มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการดำเนินคดี การบังคับคดีและสืบทรัพย์ การให้คำปรึกษาการร่างสัญญาต่างๆ
• มีวิสัยทัศน์ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ในระดับดี
 

 
 
Islamic Bank of Thailand
66 คิวเฮ้าส์อโศก 21,22เอ็ม ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Tel.0-2650-6999 ต่อ 2204,2206,7182
Fax. 0-2204-6855


 


 Non-member
   Company Information  Email to Friends  View Similar Jobs
  View Map  Save This Job  View Salary Report
  All Jobs From Company  Report Advertisement


Jobs in Thailand > Law/Legal Services Jobs > Lawyer Jobs, Jobs in Banking / Financial Services industry

footer