Advertised:22-07-12 | Closing Date:21-08-12
header

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

Boonrawd Brewery Co., Ltd. is a leading company with in product “ Singha Beer Leo Beer Singha Soda Water B ing in Thailand over than 76 th years. Boonrawd provides high quality & innovation products and variety product choices in Thailand and other markets. To support strategic business expansion, we are looking for qualified candidates to fill the following position:

นักบัญชีงบประมาณ
Bangkok

Responsibilities:

 • จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายและงบจ่ายลงทุน ของสายการเงินและการบัญชีกลาง และส่วนกลางของบริษัท
 •  รวบรวมข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละฝ่าย/สนง. นำมาจัดทำงบประมาณประจำปี และงบประมาณกลางปีของบริษัทพร้อมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษาในการจัดทำงบประมาณ
 •  ช่วยจัดทำประมาณการรายได้ เพื่อการจัดทำรายงานงบประมาณประจำปี งบประมาณกลางปี และรายงานวิเคราะห์งบประมาณของบริษัท
 •  ติดตาม/ รวบรวมข้อมูล/ รายละเอียด และจัดทำรายงานเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริง และงบจ่ายลงทุนจริง กับงบประมาณประจำเดือนของแต่ละฝ่าย/สนง. แล้วจัดส่งรายงานให้แต่ละฝ่าย/สนง.
 •  จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายจริงและงบจ่ายลงทุนจริงกับงบประมาณประจำเดือนและประจำไตรมาสของแต่ละฝ่าย/สนง. แล้วจัดส่งรายงานให้แต่ละฝ่าย/สนง.
 •  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในกลุ่มบริษัท เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำงบประมาณและการกำกับดูแลการใช้งบประมาณ
 •  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Requirements:

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ,บัญชีบริหาร ,บริหารการเงิน ,เศรษฐศาสตร์การเงิน
 •  เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 •  มีประสบการณ์ด้านการบัญชี ,งบประมาณ ,บริหารการเงิน ,วิเคราะห์การเงิน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 •  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office ( Word, Excel, PowerPoint ) ได้ดี
 •  สามารถใช้งาน Internet ได้
 •  มีทักษะพื้นฐานด้านการบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


แผนก สรรหาและว่าจ้างกลาง : สำนักงานการบุคคลกลาง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
(วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)
999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 -2424396
 


 Non-member
   Company Information  Email to Friends  View Similar Jobs
  All Jobs From Company  Save This Job  View Salary Report
  Report Advertisement


Jobs in Thailand > Corporate Finance/Investment Jobs > Treasury/Corporate Finance Jobs, Jobs in Food & Beverage / Catering / Restaurant industry

footer